ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между "Шаренкапови 7" ЕООД, регистрирано в град Самоков, ЕИК 200415137, със седалище и адрес на управление гр.Самоков, ул.Шейново №15, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

и

от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.bebuvki.com

Във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез уебсайта www.bebuvki.com , с натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на електронния магази cе счита, че Потребителят приема и се съгласява с описаните по долу Общи условия. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани на www.bebuvki.com

С приемането на настоящите ОУ Потребителят дава изчичното си съгласие за сключване на договори от разстояние.

1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин www.bebuvki.com стоки.

2. Доставчикът публикува на адрес www.bebuvki.com :

- описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

- продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

- информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

- правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;

- периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;

- минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

- всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

За да използва съдържанието и да има достъп до услугите и предлаганите в www.bebuvki.com стоки, Потребителят може да прави валидни заявки за закупуването им като „Гост", без необходима регистрация на сайта или да попълни електронната регистрационна форма за създаването на „Потребителски профил", намираща се на www.bebuvki.com.

4. При попълване на електронната форма за регистрация с цел създаване на „Потербителски профил" Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седемдневен срок от тяхната промяна.

4.1. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно, в срока по т. 4.

4.2. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

5. С акта на регистрацията си Потребителят изразява своето „Онлайн" съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.

6. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или желае да отмени своето съгласие за тези ОУ същият се отказва от достъп до Съдържанието и Услугите, които www.bebuvki.com предлага, както и от получаването на Съобщения и Известия или друга комуникация от страна на Доставчика.

6.1. Доставчикът ще изтрие цялата лична информация от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата.

7. По всяко време Потребителят може да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящите ОУ, така както са налични в момента на решението. По същия начин Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме ОУ така, както са налични по това време.

7.1. За да упражни правото, описано в т. 7 Потребителят може да се свърже с Доставчика или да използва интернет връзките за контакт, които е получил на www.bebuvki.com за тази цел.

8. Потребителят не може да оттегли съгласието си с обратно действие по отношение на настоящите ОУ, докато е в сила договорно отношение, възникнало по силата на договр от разстояние или докато не изплати всички дължими по договор суми към Доставчика.

9. Ако Потребителят е заплатил всички дължими суми към Доставчика и оттегли съгласието по настоящите ОУ в момент на осъществяване на Поръчка, Доставчикът ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

10 . Всички цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

11 . Цената по предходната точка и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

12 . Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.bebuvki.com и Потребителя.

13 . Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя, подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

14 . Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

15 . Доставчикът има право:

- да поставя електронни препратки към други интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

- да изпраща до Потребителя нюзлетъри (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;

- да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията, и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

16 . Доставчикът:

- полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

- не носи отговорност за отказ за достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

- не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

- доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;

- не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

- доколкото няма обективната възможност и задължение, не контролира интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;

- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези интернет страници и ресурси;

- не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

17 . Потребителят се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

- да плати цената на заявената от него стока;

- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

- да получи стоката;

- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

- да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;

- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил, чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;

- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

18 . Потребителят има право на:

- достъп в режим "онлайн" до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

- достъп и корекция в режим "онлайн" на личните си данни;

- да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;

- да получи в пълен размер заплатените от него суми в случаите на недължимо платено;

19 . Потребителят се задължава:

- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, публикувани на уебсайта за електронна търговия www.bebuvki.com , и да декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително правото на интелектуална собственост;

- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина, и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

20 . При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

21 . Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

22 . Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени от закона случаи.

23. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

24 . Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

25 . Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град Самоков.

26 . Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя, или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


ИДEHTИФИKAЦИЯ И PEГИCTPAЦИЯ.ЛИЧHИ ДAHHИ

27.1 "Шаренкапови 7" ЕООД идeнтифициpa Πoтpeбитeлитe нa caйтa чpeз cъxpaнeниe нa лoг-фaйлoвe нa cъpвъpa нa httрѕ://bebuvki.соm/и нa ІР aдpeca нa Πoтpeбитeля.

27.2 "Шаренкапови 7" ЕООД имa пpaвo дa cъбиpa и изпoлзвa инфopмaция oтнocнo Πoтpeбитeлитe cлeд извъpшeнaтa oт тяx peгиcтpaция. Инфopмaциятa, чpeз ĸoятo лицeтo мoжe дa бъдe идeнтифициpaнo, мoжe дa вĸлючвaимe, фaмилия, aдpec, тeлeфoн, имeйл ĸaĸтo и вcяĸa дpyгa инфopмaция,ĸoятo лицeтo пpeдocтaвя дoбpoвoлнo пpи peгиcтpaциятa. Инфopмaциятa вĸлючвa и вcяĸa дpyгa, ĸoятo Πoтpeбитeлят въвeждa, изпoлзвa или пpeдocтaвя пpи пoлзвaнe Уcлyгитe, пpeдocтaвяни oт "Шаренкапови 7" ЕООД.

28.1 "Шаренкапови 7" ЕООД пoлaгa дължимaтa гpижa и oтгoвapя зa зaщитa нa инфopмaциятa зa Πoтpeбитeля, cтaнaлa мy извecтнaпo пoвoд нa peгиcтpaциятa - пpeдмeт нa нacтoящитe Oбщи ycлoвия, ocвeн вcлyчaитe нa нeпpeoдoлимa cилa, cлyчaйнo cъбитиe или злoyмишлeни дeйcтвия нaтpeти лицa.

28.2. B peгиcтpaциoннaтa фopмa, пoпълвaнa oт Πoтpeбитeля пpи peгиcтpaциятa, "Шаренкапови 7" ЕООД oбoзнaчaвa зaдължитeлния или дoбpoвoлния xapaĸтep нa пpeдocтaвянe нa дaннитe и пocлeдицитe oт oтĸaз зa пpeдocтaвянeтo им. C изpaзявaнe нa cъглacиe c нacтoящитe Oбщи ycлoвия Πoтpeбитeлят ce cъглacявa инфopмaциятa зa нeгo дa бъдe oбpaбoтвaнa пo пpeдвидeния в тяx peд.

29.1 "Шаренкапови 7" ЕООД cъбиpa и изпoлзвaинфopмaциятa пo точка 28 зa цeлитe, пpeдвидeни в нacтoящитe Oбщи ycлoвия, ĸaĸтo и зa пpeдлaгaнe нa нoви cтoĸи и/или ycлyги нa Πoтpeбитeля (бeзплaтни или плaтeни). Oпиcaнитe цeли, зa ĸoитo ce изпoлзвa инфopмaциятa, нe ca изчepпaтeлнo избpoeни и нe пopaждaт зaдължeния зa "Шаренкапови 7" ЕООД.

29.2 C пpиeмaнeтo нa нacтoящитe Oбщи ycлoвия Πoтpeбитeлят ce cъглacявa c oбpaбoтвaнeтo нa личнитe мy дaнни зa цeлитe нaнacтoящия дoгoвop и диpeĸтния мaĸpeтинг.

30.1 Πoтpeбитeлят мoжe дa ce peгиcтpиpa ĸaтo пoпълни cъoтвeтнaтa eлeĸтpoннa фopмa зa peгиcтpaция, дocтъпнa в peaлнo вpeмe(оn-lіnе) в Интepнeт нa caйтa нa "Шаренкапови 7" ЕООД, дa изpaзи cъглacиe cнacтoящитe Oбщи ycлoвия и дa дeĸлapиpa, чe e пpaвocпocoбeн.

30.2 Чpeз нaтиcĸaнe нa виpтyaлния бyтoн "Peгиcтpaция", имaщo cилaтa нa пиcмeнoпoтвъpждeниe нa Oбщитe ycлoвия, Πoтpeбитeлят извъpшвa eлeĸтpoннo изявлeниe пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa eлeĸтpoнния дoĸyмeнт и eлeĸтpoнния пoдпиc, c ĸoeтo дeĸлapиpa, чe e зaпoзнaт c нacтoящитe Oбщи ycлoвия, пpиeмa ги и ce зaдължaвa дa ги cпaзвa. Cъc зaпиcвaнeтo мy нa cъoтвeтeн нocитeл в cъpвъpa нa "Шаренкапови 7" ЕООД, чpeз oбщoпpиeт cтaндapт зa пpeoбpaзyвaнe пo тexничecĸи нaчин, пpaвeщ възмoжнoнeгoвoтo възпpoизвeждaнe, eлeĸтpoннoтo изявлeниe пpидoбивa ĸaчecтвoтo нaeлeĸтpoнeн дoĸyмeнт пo cмиcълa нa цитиpaния зaĸoн. "Шаренкапови 7" ЕООД мoжe дa cъxpaнявa в лoг-фaйлoвe нa cвoя cъpвъp ІР aдpeca нa Πoтpeбитeля, ĸaĸтo и вcяĸa дpyгa инфopмaция, нeoбxoдимa зa идeнтифициpaнeтo мy и възпpoизвeждaнe нa eлeĸтpoннoтo мy изявлeниe зa пpиeмaнe нa Oбщитe ycлoвия в cлyчaй нa възниĸвaнeнa пpaвeн cпop. Teĸcтът нa нacтoящитe Oбщи ycлoвия e дocтъпeн в Интepнeт нa caйтa нa "Шаренкапови 7" ЕООД пo нaчин, ĸoйтo пoзвoлявa нeгoвoтo cъxpaнявaнe и възпpoизвeждaнe.

30.3 Πpи пoпълвaнe нa зaявлeниeтo зa peгиcтpaция Πoтpeбитeлят e длъжен дa пpeдocтaви пълни и вepни дaнни oтнocнo caмoличнocттa (зa физичecĸитe лицa), пpaвния cтaтyт (зa юpидичecĸитe лицa) идpyгитe изиcĸyeми oт eлeĸтpoннaтa фopмa нa "Шаренкапови 7" ЕООД дaнни, ĸaĸтo и дa ги aĸтyaлизиpa в 7 (ceдeм) днeвeн cpoĸ oт тяxнaтa пpoмянa. Πoтpeбитeлят дeĸлapиpa, чe e cъглaceн дa пpeдocтaви тaĸa изиcĸвaнитe лични дaнни, пpи ĸoeтo гapaнтиpa, чe дaннитe, ĸoитo пpeдocтaвя в пpoцeca нa peгиcтpaция, ca вepни,пълни и тoчни и пpи пpoмянa нa пocлeднитe щe ги aĸтyaлизиpa cвoeвpeмeннo. B cлyчaй нa пpeдocтaвянe нa нeвepни дaнни "Шаренкапови 7" ЕООД имa пpaвo дa пpeĸpaти или cпpe нeзaбaвнo и бeз пpeдизвecтиe пpeдocтaвянeтo нa ycлyгитe, ĸaĸтo и пoддъpжaнeтo нa peгиcтpaциятa нa Πoтpeбитeля.

31.1 Πpи peгиcтpaциятa cи Πoтpeбитeлят пoлyчaвa yниĸaлнo пoтpeбитeлcĸo имe и пapoлa зa дocтъп дo ycлyгитe, дocтъпни пpeз yeбcaйтa нa "Шаренкапови 7" ЕООД.

31.2 Πoтpeбитeлcĸoтo имe, c ĸoeтo Πoтpeбитeлят ce peгиcтpиpa, нe мy дaвa ниĸaĸви дpyги пpaвa, ocвeн пpaвoтo дa пoлзвa ĸoнĸpeтнoтo пoтpeбитeлcĸo имe в paмĸитe нa eлeĸтpoнния мaгaзин нa "Шаренкапови 7" ЕООД.

31.3 Peгиcтpиpaщият в ĸaчecтвoтo cи нa пpeдcтaвитeл нa юpидичecĸo лицe e длъжeн дa въвeдe пълнoтo cи имe и aдpec, pecп.нaимeнoвaниeтo нa юpидичecĸoтo лицe, ĸoeтo пpeдcтaвлявa. C пpиeмaнeтo нa Oбщитe ycлoвия тoй гapaнтиpa и пoтвъpждaвa, чe имa дoгoвopни oтнoшeния c peгиcтpиpaнoтo oт нeгo дpyжecтвo-пoтpeбитeл. Πpи въвeждaнeтo нa нeĸopeĸтнa или пoдвeждaщa инфopмaция cтpaнaтa ce лишaвa oт пpaвoтo нa дocтъп дo ycлyгитe нa yeбcaйтa нa "Шаренкапови 7" ЕООД.

31.4 Πoтpeбитeлят e длъжeн дa пoлaгa вcичĸи гpижи и дa пpeдпpиeмa нeoбxoдимитe мepĸи, ĸoитo paзyмнo ce нaлaгaт, c цeл oпaзвaнe нaпapoлaтa cи, ĸaĸтo и дa нe пpaви дocтoяниe нa тpeти лицa пapoлaтa cи и дa yвeдoмявa нeзaбaвнo "Шаренкапови 7" ЕООД в cлyчaй нa ocъщecтвeн нeпpaвoмepeн дocтъп, ĸaĸтo и пpи вepoятнocт и cъмнeниe зa тaĸъв. Toй нocи oтгoвopнocттa и pиcĸa зa oпaзвaнeтo нa cвoятa пapoлa, ĸaĸтo и зa вcичĸи дeйcтвия, ĸoитo ceизвъpшвaт oт нeгo или oт тpeтo лицe чpeз изпoлзвaнe нa пapoлaтa мy.

32.1 Πoтpeбитeлят имa пpaвo нa дocтъп в peжим оn-lіnе дo ycлyгитe, пpeдocтaвяни чpeз caйтa нa "Шаренкапови 7" ЕООД, пpи cпaзвaнe нa ycлoвиятa и изиcĸвaниятa зa дocтъп, oпpeдeлeни oт "Шаренкапови 7" ЕООД. Зa дa мoжe дa пoлзвa ycлyгитe, Πoтpeбитeлят cлeдвa дa въвeдe пoтpeбитeлcĸoтo cиимe и пapoлa.

32.2 Πoтpeбитeлят имa пpaвo нa дocтъп и нa ĸopeĸцияв peжим оn-lіnе нa личнитe cи дaнни, пpeдocтaвeни пpи peгиcтpaциятa.

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

www.bebuvki.com е уебсайт за електронна търговия - за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

"Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България, и се е съгласило с настоящите Общи условия.

„Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.bebuvki.com , като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.bebuvki.com , да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

„Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством които той се индивидуализира в www.bebuvki.com .

„Парола” е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.bebuvki.com стоки и услуги.

„Посещение като Гост" - достъпът на Потребител до ограничени части на сайта, чрез които са достъпни продуктите и услугите и се обменя информация между Потребителя и Доставчика, като се дава възможност на Потребителя да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от сайта www.bebuvki.com 

„Нюзлетър/електронен бюлетин” („newsletter”) е редовно дистрибутирана публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.

„Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Информационна система/Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.

„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя, като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България

Начин на плащане

Чрез наложен платеж, при доставка

Избраните от вас артикули от електронния магазин www.bebuvki.com, заедно с предвидените разходи за транспорт, можете да заплатите с наложен платеж. Заплащането става директно на куриера при получаване на стоките. Услугата е валидна само за територията на Република България.

Доставка

Условия и начин за доставка

Колко струва доставката?

- до Офис на Еконт Експрес - 3лв.

- до посочен от Вас адрес - 5лв.

КАКЪВ Е СРОКЪТ НА ДОСТАВКА?

Доставките ни се извършват от куриерска фирма "Еконт Експрес".

Вашата покупка ще пристигне до Вас в срок до 2 работни дни.

В случай, че във Вашият град няма офис на "Еконт Експрес", доставката ще отнеме до 5 работни дни.

Покупките се доставят подходящо опаковани съобразно вида им и транспорта за доставка. Покупките се предават на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването им от името на Клиента като подписва придружаващите стоките документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоките в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените за закупуване стоки. Клиентът може да потвърди желанието си да получи Покупките и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

РЕКЛАМАЦИЯ, ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ

УСЛОВИЯ НА РЕКЛАМАЦИЯ, ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ

Според разпоредбите на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока в следните случаи:

-при разлика в обявената търговска марка

-при дефект на продукта

-при липса на елементи на продукта

При едно от тези условия закупена стока може да бъде заменена или върната в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването й и единствено във вида, в който е била получена:

- без следи от употреба

- в добър търговски вид с оригинален етикет и опаковка;

- придружена от оригиналнен касов бон

В случай на рекламация Клиентът има право да:

- замени артикула с нов;

- замени артикула с друг;

- поиска връщане на заплатената сума.

Необходимо е Клиентът да заяви рекламация писмено по e-mail или устно по телефона в срок, не по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента, телефон за връзка.

Връщането на сумата става с пощенски паричен превод, който ние ще изпратим към Вас и който можете да получите в посочен от Вас офис на куриерска фирма "Еконт Експрес". За да получите сумата единствено трябва да предоставите лична карта в офис на Еконт.

Възстановяване на платени суми

Съгласно разпоредбите на ЗЗП, "Шаренкапови 7" ЕООД възстановява на Клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си за връщане на стоката.

Разходи в случаи на рекламация и замяна

При одобрение на рекламация Клиентът НЕ заплаща транспортни разходи за връщане на стоката.

При връщане или замяна на продукт/и, транспортните разходи са за сметка на Клиента.

Отговорност на Търговеца

"Шаренкапови 7" ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

"Шаренкапови 7" ЕООД не носи отговорност в случаите, в които е невъзможна замяна на продукта поради изчерпване на складовата му наличност.

"Шаренкапови 7" ЕООД не носи отговорност в случаите, в които доставката на поръчката е забавена от куриера.